Chì Sáu

12 Chì Sáu Pre-Sets

Inserting the Trap

Bóng Sáu
Fuhk Sáu
Wuh Sáu
Bïu Sáu
Kyùhn
Laahp Sáu

Sweeping the Area

Tàan Sáu
Fuhk Sáu
Kyùhn
Gàang Sáu

Seeking the Elbow

Fuhk Sáu
Fuhk Sáu
Tàan Sáu
Gàang Sáu
Bïu Sáu
Hyün Sáu
Wuh Sáu
Kyùhn

Entering the Center

Tàan Sáu
Fuhk Sáu
Hyün Sáu
Hyün Sáu
(Side) Pàahk Sáu
Gòu Jéung

Switching the Trap

Bóng Sáu
Fuhk Sáu
Side Jyut Sáu
Wuh Sáu
Wuh Sáu
Bïu Sáu
Kyùhn
Laahp Sáu

Breaking the Bridge

Bóng Sáu
Tàan Sáu
(Side) Pàahk Sáu
Fuhk Sáu
(Outer) Jyut Sáu
Kyùhn

Controlling the Center

Bóng Sáu
Fuhk Sáu
Gàang Sáu
Tàan Sáu
Dài Jéung
Gòu Jéung

Entering the Side

Tàan Sáu
Bóng Sáu
Laahp Sáu
Kyùhn

Around the Center

Fuhk Sáu
Bóng Sáu
Tàan Sáu
(Low) Bóng Sáu
Gòu Jéung
Dài Jéung

Redirecting the Center

Bóng Sáu
Bóng Sáu
Bóng Sáu
(Inner) Jyut Sáu
Wuh Sáu
(Outer) Jyut Sáu
Kyùhn
Laahp Sáu

Splitting the Center

Tàan Sáu
Fuhk Sáu
Wuh Sáu
(Long) Fuhk Sáu
Kyùhn
Laahp Sáu

Going over the Top

Fuhk Sáu
Fuhk Sáu
Wuh Sáu
Faht Sáu
Wuh Sáu
Làahn Sáu
Wuh Sáu
Wàahng Jéung

 

Notes

The 36 Combat Movements are Split into 12 sets.
Each set consists of three Movements.
 
top